2109336162 Ευρυδάμαντος 18, Νεος Κόσμος politispt@yahoo.gr

Η επίδραση της χρήσης κνημοποδικων κηδεμόνων

Η επίδραση της χρήσης κνημοποδικων κηδεμόνων

Η επίδραση της χρήσης κνημοποδικών κηδεμόνων στην βάδιση σε παιδιά με Ε.Π.

Από: Department of Rehabilitation Medicine, and MOVE Instintute for Human Movement Research, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands. Gillette Children’s Speciality Healthcare, St. Paul and Department of Orthopaedic Surgery, University of Minessota, Minneapolis, USA
 

Σκοπός.
Να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης κνημοποδικών (ΚΠΚ) κηδεμόνων με παπούτσια σε μια ανομοιογενή ομάδα παιδιών με ΕΠ σε σχέση με την βάδιση με γυμνά πόδια.

Μέθοδος.
Συγκρίθηκαν στοιχεία από 172 παιδιά με ΕΠ όταν φορούσαν κηδεμόνες και όταν ήταν με γυμνά πόδια. Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν σταθεροί ή αρθρωτοί ΚΜΠ κηδεμόνες. Ο μέσος όρος (ΜΟ) ηλικίας ήταν τα 9 έτη. 21 παιδιά ήταν με διάγνωση ημιπληγία, 97 με διάγνωση διπληγία, 54 με διάγνωση τετραπληγία. Τα επίπεδα που συγκρίθηκαν ήταν η ταχύτητα και το ενεργειακό κόστος της βάδισης. Επίσης αξιολογήθηκε ο δείκτης ποσοστιαίας αναλογίας ενεργειακού κόστους-ταχύτητας.
Για 80 παιδιά αξιολογήθηκαν και στοιχεία τρισδιάστατης κινητικής και κινηματικής ανάλυσης.

Αποτελέσματα.
Η ταχύτητα ήταν 9% αυξημένη και το ενεργειακό κόστος 6% μειωμένο, ενώ ο συνδυαστικός δείκτης ενεργειακού κόστους-ταχύτητας μειωμένος κατά 9%. Ο τελευταίος δείκτης ήταν κατά 20% χαμηλώτερος στην υποομάδα των παιδιών με τετραπληγία, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στα παιδιά με ημιπληγία και διπληγία. Οι αλλαγές στην κάμψη του γόνατος στην φάση στήριξης και τελικής αιώρησης βρέθηκαν να έχουν στενή σχέση με την μείωση του συνδυαστικού δείκτη ενεργειακού κόστους-ταχύτητας.

Συμπεράσματα.
Η χρήση ΚΜΠ κηδεμόνων οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους της βάδισης σε παιδιά με σπαστική τετραπληγία σε σχέση με την βάδιση με γυμνά πόδια, ενώ το άφησε αμετάβλητο σε παιδιά με ημιπληγία και διπληγία. Η μείωση του ενεργειακού κόστους συνδέεται τόσο με την αύξηση της ταχύτητας όσο και την βελτίωση της αποτελεσματικότητα της βάδισης. Η αποτελεσματικότητα αυτή συνδέεται με τις αλλαγές στην γωνία κάμψης του γόνατος.

Συζήτηση.
Υπήρξε ανάλυση αποτελεσμάτων σε μια υποομάδα που έδειξε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους 8% μόνο σε παιδιά που φορούσαν αρθρωτούς ΚΜΠ κηδεμόνες, ενώ παρέμεινε αμετάβλητο για τους άκαμπτους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν με 2 προηγούμενες μελέτες του Buckon et
al.

Η πρώτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των ΚΜΠ κηδεμόνων σε παιδιά με ημιπληγία κι έδειξε μικρή μείωση του ενεργειακού κόστους βάδισης τόσο στους σταθερούς όσο και στους αρθρωτούς.
 

Η δεύτερη ωστόσο που έγινεσε παιδιά με διπληγία έδειξε σημαντική μείωση 13% για τους αρθρωτούς και 17% για τιυς σταθερούς

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος από την μελέτη αυτήν, που δηοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2008 σε JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE, Volume 40, Issue 7.

 

Μετάφραση, Παναγιώτα Λαμπρινάκου φυσικοθεραπεύτρια Μ

Πίσω